รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รูปแบบการติดตั้งห้องบอล,บ้านบอล
dot
bulletรายละเอียด ห้องบอล
bulletTK 101 ❀ 6x10 เมตร
bulletTK 102 ❀ 5x10 เมตร
bulletTK 103 ❀ 4.5x10 เมตร
bulletTK 104 ❀ 3.5x3.5 เมตร
bulletTK 105 ❀ 2x4.5x1.80 เมตร
dot
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
dot
bulletรายละเอียด เครื่องเล่นสนาม
bulletTK 201 ❀ 3x7 เมตร
bulletTK 202 ❀ 7x8 เมตร
bulletTK 203 ❀ 7x8 เมตร
bulletTK 204 ❀ 10x5 เมตร
bulletTK 205 ❀ 5x13 เมตร
dot
สินค้านำเข้า
dot
bulletเครื่องเล่นสนามนำเข้า
bulletบ่อบอลนำเข้า
bulletนุ่มนิ่มนำเข้า
dot
รูปแบบการติดตั้งชุดห้องสมุด
dot
bulletชุดห้องสมุด A
bulletชุดห้องสมุด B
bulletชุดห้องสมุด C
dot
มุมห้องเรียน / มุมห้องสมุด
dot
bulletมุมห้องเรียน
bulletชั้นวางพี่หมี
bulletชั้นวางต้นไม้
bulletชั้นวางปราสาท
bulletชั้นวางหนังสือหมีน้อย
bulletชุดโต๊ะ / เก้าอี้ครอบครัวหมี
dot
ชุดพัฒนาการการเรียนรู้สำหรับเด็ก
dot
bulletมุมพัฒนาการ
bulletอุโมงหนูน้อย
bulletโยกเยกแสนสุข
bulletชุดไอคิวโซฟา
bulletชุดพัฒนาการกล้ามเนื้อ
bulletสิ่งของเล่นเพื่อการศึกษา
bulletชุดเก้าอี้ดอกไม้
bulletชุดโต๊ะดอกเห็ดและเก้าอี้ ABC
dot
สินค้าโฟมยาง EVA
dot
bulletภาพผลงาน
dot
งานบุผนังกันกระแทก
dot
bulletภาพผลงาน
รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

คุณสมบัติพื้นฐานของระบบ

โปรแกรมห้องสมุด (บรรณารักษ์)

• สามารถบันทึกข้อมูลตามระบบดิวอี้ , แอลซี ได้

• จัดเก็บ ข้อมูลหนังสือตามมาตราฐาน AACR2

• สามารถบันทึกฐานข้อมูลได้ 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือ , โสตวัสดุ , วารสาร/สิ่งพิมพ์

• สามารถแคตตาล็อกหนังสือ สาหรับการคัดลอกชื่อหนังสือที่มีรายละเอียดเหมือนหรือใกล้เคียงกัน

• สามารถเลือกภาพหนังสือเพื่อใช้แสดงประกอบรายละเอียดหนังสือ ทั้งการเลือกจากเครื่องคอมพิวเตอร์และ จากถ่ายภาพโดยตรงจากกล้องเว็บแคมได้

• ระบบโอนฐานข้อมูลสมาชิกนักเรียน นักศึกษา จากโปรแกรม ศธ.02 (อาชีวะ) และ ศธ01. Term 2544 (สามัญ)

• สามารถกาหนดผู้ใช้งานพร้อมสิทธิในการใช้งานระบบ ตามอานาจหน้าที่ เช่น กาหนดให้นักเรียนมาช่วยคียร์ข้อมูล โดยให้ทางานใน ส่วนของการป้อนข้อมูลหนังสือเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถลบและแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้

• กาหนดตารางวันหยุดสาหรับคานวน ค่าปรับอัตโนมัติ และสามารถลดค่าปรับตามความเหมาะสมได้

• ระบบฐานข้อมูลหลัก เช่น หมวด , หมู่ , ผู้แต่ง , สานักพิมพ์ ฯ บันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียว สามารถนามาใช้งานในการป้อนข้อมูลสื่อได้ไม่จากัด

• ระบบยืมคืนอัตโนมัติโดยใช้ บัตรสมาชิกเพื่อทารายการยืม รายการคืนอยู่หน้าจอเดียวกัน แสดงรายละเอียดสมาชิกพร้อม สิทธิในการยืม

• ระบบลง ทะเบียนสื่อ (หนังสือ โสตวัสดุ) สามารถกาหนดการให้เลขทะเบียนแบบอัตโนมัติ หรือแบบกาหนดเลขทะเบียนเอง และ สามารถลงทะเบียนแบบต่อเนื่องได้

• มีระบบทะเบียนยกเลิก จาหน่ายจ่ายโอนหนังสือออก โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือ

• มีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนสือ ไม่ไห้ซ้ากัน

• บันทึกรายการจองหนังสือ และจัดการรายการจองได้ (ยกเลิกได้)

• ระบบสอบถามสื่อค้างส่ง (หนังสือ โสตวัสดุ) ตามรหัสสมาชิก

• ระบบ บันทึกรายการซ่อมแซมหนังสือ พร้อมรายละเอียดการซ่อม

 
ห้องสมุด ศูนย์สื่อการเรียนรู้ พัฒนาการ โยกเยกแสนสุข มุมบ่อบอลเล็ก

ชั้นวางนุ่มนิ่มรูปสัตว์
มุมพัฒนาการ 1Copyright © Tanakul Enterprise Co.,Ltd 2001 All Rights Reserved.